BIBLIOTEKA SP1
 SZPROTAWA
AKTUALNOŚCI
O BIBLIOTECE
GALERIA FOTO
EBOOKI, AUDIOBOOKI
NPRCz
KONKURSY
O KSIĄŻCE
O INTERNECIE
POLECAMY KSIĄŻKI
LEKTURY
SŁOWNICZEK 
 LINKI
JANUSZ KORCZAK
ARCHIWUM
ARCHIWUM FOTO
 
 
 
 

REGULAMINY KONKURSÓW
I AKCJI CZYTELNICZYCH


 "Z PÓŁKI NA PÓŁKĘ"

Regulamin akcji organizowanej 
przez bibliotekę szkolną
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie w dniach 8 - 15 maja 2019r.

I Zasady uczestnictwa

1. W akcji mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem akcji.

3. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest przyniesienie przynajmniej jednej książki. Przyniesione książki przekazywane są Organizatorom.

 II Przekazanie książek

1. Uczestnik, oddając książki na wymianę, zgadza się z zapisami Regulaminu.

2. Uczeń, przekazując książki, przynosi pisemną zgodę rodziców na wymianę książek zgodnie z regulaminem.

3. Organizator dokonuje kwalifikacji książek i podejmuje decyzje, czy mogą one wziąć udział w wymianie.

4. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany przez Organizatorów.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia książki przyniesionej przez Uczestnika z powodu jej złego stanu lub przyniesienia książek nieakceptowanych przez Organizatorów.

6. Wraz z oddaniem książek na akcję, Uczestnik traci do nich prawo.

7. Za każdą przekazaną i zakwalifikowaną przez Organizatorów książkę Uczestnik otrzymuje talon, który może wymienić na inną książkę.

8. Niewykorzystany talon w danym dniu, może zostać wykorzystany do końca trwania akcji.

9. Podczas wydarzenia Uczestnik i Organizator nie mogą pobierać opłat za wymianę książek.

10. Dopuszcza się wymianę maksymalnie 10 książek.

 III Postanowienia końcowe

1. Książki, które nie zostaną wybrane przez uczestników, wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany książek lub przekazane do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

Organizatorzy:
Danuta Badowska i Monika Janowska„KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM”

Regulamin konkursu szkolnego na prezentację multimedialną zorganizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla klas IV

CELE:

Doskonalenie:
-umiejętności wyszukiwania oraz  selekcji informacji na określony temat,
-umiejętności informatycznych poprzez zastosowanie różnych technik
-popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów;
-wiedzy o utworach literackich i autorach;
-wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

2. ORGANIZATORZY:

●       SKO
●       Biblioteka szkolna budynek A

3. UCZESTNICY:
●       uczniowie klas IV

4. WARUNKI KONKURSU:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat ulubionej  książki ucznia;
 2. Polecana książka nie może zawierać treści uwłaczających niczyjej godności.
 3. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet LibreOffice);
 4. Przyjmowane będą prezentacje przygotowane wyłącznie indywidualnie;
 5. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową,
 6. Objętość prezentacji: od 6 do 8 slajdów;

●       Pierwszy slajd musi zawierać: nazwę konkursu, imię i nazwisko autora książki oraz tytuł.

●       następne slajdy powinny zawierać:
- zdjęcie autora książki,
- uzasadnienie, dlaczego tę książkę warto przeczytać,
●       ostatni slajd powinien zawierać imię, nazwisko i klasę autora prezentacji.

 1. Prace należy dostarczyć zapisane na wybranym nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pendrive) do biblioteki szkolnej. Do pracy należy dołączyć oświadczenie – załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu;
 2. Prace przyjmowane będą w bibliotece szkolnej do dnia 10 grudnia 2018 r.;
 3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

10. Wyboru maksymalnie 6 najlepszych prac dokonują:

 • p. dyr. M. Rogalińska
 • p. Danuta Badowska
 • p. Katarzyna Chilmanowicz
 • p. Jolanta Lis

Werdykt komisji jest ostateczny.

Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana oraz nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały osobiście wykonane oraz, że wykorzystane zdjęcia do pracy konkursowej lub inne materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych
i promocyjnych związanych z konkursem (załącznik nr 1).

5. KRYTERIA OCENIANIA :

Przy ocenie prac komisja będzie brać pod uwagę:
●       walory edukacyjne i popularyzacyjne prezentacji;
●       kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału;
●       poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych treści;
●       uporządkowany i przejrzysty układ prezentacji;
●       poprawność techniczną wykonania;
●       odpowiedni dobór narzędzi, efektów, interaktywność;
●       ogólne wrażenie estetyczne.

6. TERMIN I MIEJSCE FINAŁU KONKURSU:
●       Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się do 19.12.2018 r.


Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY

Regulamin konkursu fotograficznego 


1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie 
2. Cele konkursu: 
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 
- wizualizacja pasji czytania,
- promocja książek.

3. Konkurs rozpoczyna się 08.11.2018 r. i  trwać będzie do 20.11.2018 r.
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII i III gimnazjum.
5. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jej autorem jest rodzic (prawny opiekun). 
6. Do konkursu zgłoszone może być jedno zdjęcie przedstawiające ucznia czytającego książkę w dowolnej scenerii, w formie elektronicznej z rozszerzeniem JPG i z nazwą w tytule:  nazwisko_imię_klasa (np. nowak_anna_4a) oraz w formie papierowej, format A5. Należy załączyć informację z podaniem autora i tytułu czytanej książki. 
7. Zdjęcie w formie papierowej należy dostarczyć do biblioteki SP1 (bud. A lub C), a w formie elektronicznej przesłać na adres: konkursy@bibliotekasp1szprotawa.ehost.pl lub dostarczyć do biblioteki na płycie lub pendrive. 
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21.11.2018r.
9. Uczniowie najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody.